Parodoje „Mokykla 2012“ buvo pristatyti pagal švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo projektus nuveikti darbai

Į renginį „Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo link“, vykusį 2012 m. lapkričio 23 d. 17 val., Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Edukacinėje erdvėje susirinkę dalyviai stebėjo pamoką-koncertą ir interaktyvų darbų pagal švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo projektus pristatymą.

Lietuvos muzikos mokytojų asociacija šiais metais vykdė projektą „Muzikuokime, kurkime, džiaukimės“. Šio projekto idėja, kad kiekvienas mokinys gali kurti ir atlikti muziką, tik tam reikia tinkamų instrumentų ir plėtoti mokytojų kūrybiškumą, gražiai atspindėjo ir šių metų parodos „Mokykla 2012“ temą „Laimingai augti“. Tai, ką nuveikė per dviejų mėnesių muzikos pamokas, parodė Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos muzikos mokytoja Sigita Užporaitė kartu su 3m klasės mokiniais (atliko kūrinius „Briedis“ ir „Lapė“) ir Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos muzikos mokytoja Ligita Grybauskienė kartu su 5b mokiniais (atliko kūrinius „Muzikinis traukinukas“ ir „Pokštas“).

Lapkričio 24 d. 10 val. Konferencijų salėje 5.2 vyko baigiamasis renginys „Švietimo asociacijos: kaip sekėsi įgyvendinti projektus“. Renginio tikslas buvo švietimo bendruomenių asociacijų ugdymo turinio individualizavimo, mokinių pasiekimų vertinimo, informacinių technologijų ir kitų mokomųjų dalykų integravimo, metodinės medžiagos ir mokymo priemonių rengimo gerosios patirties pristatymas.

Šiais metais asociacijų veiklos pagal projektus buvo labai įvairios. Asociacijos rengė metodinę medžiagą, išleido metodinių priemonių leidinius, kompaktines plokšteles, organizavo galimybių studiją, filmukų, informacinių komunikacinių priemonių konkursus, seminarus, konferencijas, išvažiuojamuosius praktinius-metodinius mokymus, kūrybines laboratorijas, sukūrė virtualų forumą. Plačiau apie tai – asociacijų pranešimų medžiagoje.

Renginys prasidėjo Lietuvos Suzuki asociacijos projekto „Išgirsk. Pažink. Suprask“ pristatymu ir trumpu mokytojų Jelenos Gliaudelienės ir Sabinos Kalibatienės mokinių koncertu. Po to projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ vadovė Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė susirinkusiuosius supažindino su projekto veiklomis, skirtomis švietimo asociacijoms stiprinti, ir pakvietė aktyviai jose dalyvauti.

Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Regina Rudalevičienė pristatė projektą „Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo matematikos pamokoje galimybių studija“. Ji kalbėjo apie mokytojams skirtą IKT panaudojimo matematikos pamokose galimybių studiją, kuriai buvo vadovauta įgyvendinant projektą. Studijoje buvo pristatytas parengtos vaizdinės metodinės medžiagos projektas, aptartos jo tobulinimo galimybės.

Naudingą projektą „Tiriamųjų, praktikos ir laboratorinių darbų 9–10 klasėms metodikų, dirbant su moderniomis mokymo priemonėmis, parengimas ir pristatymas“ chemijos mokytojams vykdė Lietuvos chemijos mokytojų asociacija. Vilniaus licėjaus mokytoja Rasa Žemaitaitienė renginyje pristatė projekto veiklas: parengti darbų aprašymai ir rekomendacijos darbui su moderniosiomis mokymo(si) priemonėmis, organizuoti praktinės veiklos seminarai chemijos mokytojams Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje. Šiuose seminaruose dalyvavo 145 chemijos mokytojai.

Įdomus buvo Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos „Metodinių filmukų konkurso anglų kalbos ir kitų dalykų mokytojams „Integruota pamoka“ pristatymas. Jos prezidentė Eglė Petronienė sakė, kad nustebino dalyvių gausa: konkurse buvo pristatyta 18 filmukų iš 15 mokyklų ir 9 miestų, aprėpta 11 integruojamų dalykų. Taigi buvo sunku išrinkti geriausius.

Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos projektą „Muzikuokime, kurkime, džiaukimės“ pristatė projekto vadovė Sandra Rimkutė-Jankuvienė. Ji džiaugėsi, kad įsigyta muzikavimui ir muzikinei mokinių kūrybai skirtų priemonių, jos išbandytos kūrybinėje ir muzikos atlikimo veikloje, parengtas ir paskelbtas muzikavimui skirtas repertuaras (spausdintinis ir skaitmeninis), surengtas baigiamasis projekto seminaras muzikos mokytojams.

Naują informatyvią ir istorijos mokytojų ilgai lauktą internetinę svetainę www.istorijosmokytojai.lt pristatė Lietuvos Respublikos istorijos mokytojų asociacijos narys Robertas Ramanauskas. Ši svetainė – projekto „Informacijos sklaida dabarčiai ir ateičiai“ produktas.

          Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos vadovė Auksė Petruškevičiūtė džiaugėsi gražiais projekto „Socialinių pedagogų sėkmės forumas“ rezultatais: sukurtas virtualus socialinių pedagogų sėkmės forumas (jis bus palaikomas ir toliau), išaugęs bendravimas ir bendradarbiavimas tarp socialinių pedagogų, dirbančių įvairiose ugdymo įstaigose, veiksmingesnė socialinių pedagogų veikla teikiant socialinę ir pedagoginę pagalbą visiems ugdymo įstaigos bendruomenės nariams.

     Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos prezidentas Romas Darafėjus teigė, kad seminare „Ugdymo turinio organizavimo, mokinių pasiekimų vertinimo, informacinių technologijų panaudojimo galimybės biologijos pamokose“ buvo aptartos kuriamos mokymo priemonės ir metodinė medžiaga. Tai ateityje turės įtakos ugdymo kokybei: naujos metodinės medžiagos kūrimui, IKT taikymui per biologijos pamokas, kūrybiškumo ugdymui.

     Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos projektą „Prancūzų kalba ir informacinės technologijos“ pristačiusi jos prezidentė Regina Sutkienė susirinkusiesiems pranešė, kad buvo išleista prancūzų kalbos mokytojams naudinga kompaktinė plokštelė ir mokomasis plakatas su mokinių konkursiniais darbais ir konferencijos medžiaga.

Vykdydami projektą „Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų patirtis kuriant ir plėtojant vadovų partnerystės tinklus“ Lietuvos ikimokyklinio ugdymo vadovų asociacijos, vadovaujamos Liucijos Milašauskienės, nariai organizavo informatyvią konferenciją, skatinančią Lietuvos ikimokyklinių įstaigų vadovus ir pedagogus skleisti inovatyvią patirtį, siekiant ugdymo turinio individualizavimo.

          Klasikų asociacijos „Lotynų kalbos programa gabiems 5–8 klasių mokiniams“ pristatė Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos mokytojas Vidas Garliauskas.

          Renginį baigė Šokio mokytojų asociacijos prezidentas Arnoldas Riekumas. Jis pristatė DVD plokštelę „Šokis mokykloje 2“ ir pakvietė pašokti vieną iš liaudies šokių.

          Savo projektus pristatę asociacijų atstovai džiaugėsi Švietimo ir mokslo ministerijos suteikta parama, už ją dėkojo renginį vedusiems Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresniajai specialistei Laimai Rutkauskienei ir Ugdymo plėtotės centro direktoriui Giedriui Vaideliui. Asociacijų atstovai išreiškė viltį, kad panaši parama kitais metais jiems padėtų įgyvendinti jau gimstančias naujas idėjas.

Make a Free Website with Yola.