2014 metų švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursą laimėjusių programų vykdymo rezultatai

Eil.

Nr.

Programos pavadinimas

Asociacija

Padaryta iš ataskaitos

1.       

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose

Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija (LKKMA)

Išleista metodinė medžiaga „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose“ (20 egz.). Į medžiagą sudėtos aptartos ir susistemintos Lietuvos kūno kultūros mokytojų parengtos vertinimo sistemos naudojamos kūno kultūros pamokose.

2.       

Technologijos: šiuolaikiškas ir įtraukiantis mokymas(is) puoselėjant tautinį paveldą

Lietuvos technologijų mokytojų asociacija

1.    Organizuotas pleneras asociacijų nariams (50 dalyvių). Jame mokytojai turėjo galimybę, padedant tautodailininkams, tyrinėti lietuvių etnokultūros paveldą.

2.    Sukurta plenere vykusių veiklų metodinė medžiaga: „Lietuvių tautinės juostos kitaip“, „Keramikos technologijos ir jų pritaikymo galimybės technologijų pamokose“, „Aitvaraiׅ“, „Audinių dažymas augalais“, vaizdinė medžiaga „Dzūkiškos bandos kepimas“, skaitmeninė mokymo priemonė „Ornamentai“.                 

3.       

Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir tėvų surdopedagoginių kompetencijų plėtotė

Lietuvos surdopedagogų asociacija

1.    Organizuotas respublikinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, kompetencijų ugdymas“ nuotoliniu būdu (webinaras). Seminare kompetencijas tobulino 74 dalyviai – mokyklų vadovai, pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokinių tėvai. Plačiau apie renginį asociacijos interneto svetainėje:

http://www.surdopedagoguasociacija.lt/index.php/renginiai/15-webinaras-qmokiniu-turinciu-klausos-sutrikima-kompetenciju-ugdymasq

2.     Išleistas metodinis leidinys „Iš surdopedagogo patirties. Ugdome negirdintį vaiką“ (250 egz.). Jis išdalytas Lietuvos surdopedagogų asociacijos nariams, Lietuvos sutrikusios klausos vaikų / mokinių ugdymo įstaigoms. Leidinį sudaro 10 Lietuvos sutrikusios klausos mokinių ugdymo įstaigose dirbančių pedagogų straipsnių apie kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų / mokinių ugdymą, kalbos mokymo ypatumus, įvairių metodų taikymą, mokymosi aplinkos kūrimą, IKT veiksmingą panaudojimą ugdyme, taip pat rekomendacijos šiuolaikinei pamokai organizuoti ir mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimui.

4.       

Metodinės medžiagos „Matematikos probleminiai  uždaviniai“ parengimas, vadovaujantis  PISA tyrimų ataskaitų rekomendacijomis

Lietuvos matematikos mokytojų asociacija (LMMA)

1.    Atrinkta 20 matematikos mokytojų tikslinė grupė. Jiems organizuoti mokymai ir kūrybinės dirbtuvės. Renginyje mokytojai mokėsi sudaryti užduotis, analogiškas pateikiamoms PISA tyrimuose.

2.    Sukurti matematikos probleminiai uždaviniai.

3.    Kokybiškiausi uždaviniai atrinkti ir įtraukti į metodinę medžiagą „Matematikos probleminiai uždaviniai“.  Ji padės mokytojams tobulinti savo ir mokinių problemų sprendimo gebėjimus.

5.       

Veik ir dalykis!

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“

1.    Organizuoti seminarai „Globaliojo švietimo galimybės neformaliajame ugdyme“ (20 dalyviai) ir „Vystomasis bendradarbiavimas: nuo teorijos iki praktikos“ (du seminarai, 21 ir 20 dalyviai).

2.    Parengta metodinė priemonė „Praktinis globaliojo švietimo gidas“, ji paskelbta internete adresu: http://www.jaunimoakademija.lt/news/53/21/Veik-ir-dalinkis-apie-vystomojo-svietimo-nauda-pilietinei-visuomenei.

6.       

Šokio mokytojo knyga

Šokio mokytojų asociacija

Parengta metodinė priemonė „Šokio mokytojo knyga“ (elektroninėje laikmenoje). Šokio mokytojų asociacijos nariai ją gali atsisiųsti iš asociacijos svetainės http://www.sokis.upc.smm.lt/. Trumpa informacija apie metodinę priemonę paskelbta internete adresu: http://www.sokis.upc.smm.lt/wp-content/uploads/2014/12/Sokio-mokytojo-knyga.-Rasa-Prokurotiene.pdf.

7.       

Rytų Lietuvos mokytojų geroji patirtis  vertinant mokinius ir didinant jų mokymosi motyvaciją

Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga

1.    Išleista mokytojų gerosios patirties sklaidos metodinė priemonė elektroninėje laikmenoje „Rytų Lietuvos mokytojų geroji patirtis“.

2.    Organizuota konferencija „Mokinio vertinimas – mokymosi motyvacijos didinimui“ (100 dalyvių).

8.       

Progimnazijų patyriminis mokymasis, skatinantis tyrimų rezultatų analizę, vertinimo ir įsivertinimo įrankių panaudojimą, refleksiją ir sklaidą

Lietuvos progimnazijų asociacija

1.    Organizuoti penki kūrybinių partnerysčių pažintiniai vizitai skirtingose Lietuvos progimnazijose ir iniciatyvinės grupės susirinkimas (121 dalyvis).

2.    Parengta skaitmeninė metodinė priemonė „Mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdų taikymo praktika Lietuvos progimnazijose“.

9.       

Kino edukacija lenkų (gimtosios) kalbos pamokose

Polonistų asociacija

Organizuotas seminaras „Kino edukacija lenkų (gimtosios) kalbos pamokose“ (29 dalyviai). Seminaro medžiaga paskelbta internete adresu: http://polonista.lt/wp-content/uploads/2014/12/Jezyk_filmu.pdf

10.   

Kurk, dalykis ir tobulėk

Šiaulių krašto socialinių pedagogų asociacija

1.    Organizuota edukacinė stovykla „Kurk, dalykis ir tobulėk“ (32 dalyviai).

2.    Sukurta gerosios patirties medžiaga. Joje pristatyti išbandyti darbo metodai, socialinės veiklos vertinimo ir įsivertinimo įrankiai bei refleksija. Medžiaga paskelbta elektroninėje erdvėje ir yra prieinama visiems asociacijos nariams.

11.   

Nauji iššūkiai švietime – lyderystės gebėjimų ugdymas

Lietuvos mokyklų vadovų asociacija

Organizuota vasaros stovykla-pleneras „Mokyklos vadovo ir lyderio veiklos harmonija“. Renginio metu vyko du seminarai, skirti mokyklų vadovų lyderystės gebėjimų ugdymui (60 dalyvių). Informacija apie renginį paskelbta asociacijos interneto svetainėje adresu http://www.lmva.eu/7-lietuvos-mokyklu-vadovu-vasaros-stovykla-pleneras.

12.   

Geografijos mokymo tikslų ir turinio paradigmos pokyčiai

Lietuvos Respublikos geografijos mokytojų asociacija

Organizuoti keturi apskritieji stalai „Geografijos mokymo tikslų ir turinio paradigmos pokyčiai“. Jie vyko Klaipėdoje, Šiauliuose, Garliavoje ir Vilniuje. Visuose renginiuose dalyvavo 67 mokytojai iš 32 savivaldybių. Apie LGMA vykdomą LGMA apskritųjų stalų projektą informacija buvo skelbiama asociacijos interneto svetainėje: http://geografija.lt/2014/05/lgma-gavo-finansavima-svarbiai-veiklai/. Apskritųjų stalų išvados ir rekomendacijos dėl mokymo proceso tobulinimo skelbiamos http://geografija.lt/2015/01/lgma-skelbia-apskrituju-stalu-isvadas/.

13.   

Teatro pedagogų asociacijos Meno formos veiklos kokybės gerinimas

Teatro pedagogų asociacijos Meno formos

1.    Organizuotas renginys „Lietuvos teatro pedagogų forumas: veikla ir poreikiai“ (46 dalyviai). 

2.    Parengta elektroninė metodinė priemonė, į ją įtraukti atrinkti ir redaguoti gerosios patirties pavyzdžiai. Jie paskelbti asociacijos svetainėje http://www.menoformos.lt ir aprašyti informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ Nr. 7(340) priede.

14.   

Muzikos mokytojų asociacijos konferencija-suvažiavimas „Kūrybiškas ir kokybiškas muzikinis ugdymas – geresnių mokymosi pasiekimų sąlyga“

Lietuvos muzikos mokytojų asociacija

Organizuotas seminaras-suvažiavimas „Kūrybiškas ir kokybiškas muzikinis ugdymas – geresnių mokymosi pasiekimų sąlyga“ (80 dalyvių).

Konferencijos medžiaga

15.   

Mokyklos instrumentinis ansamblis ir informacinės komunikacinės technologijos: dialogas, iššūkiai, lyderystė

Lietuvos muzikų sąjunga

1.    Organizuota IV Tarptautinė kūrybinė-edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge“. Stovykloje muzikavimo įgūdžius tobulino 112 moksleivių ir 50 jų pedagogų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos muzikos mokyklų. Renginyje vyko parodomosios pamokos, meistriškumo klasės, paskaitos ir metodikos užsiėmimai.

2.    Surengtos trys dienas vykusios atviros meistriškumo pamokos (master class), kurias vedė Londono ir trijų Baltijos šalių mokyklų – Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos (ECMTA) institucinių narių atstovai.

3.    Surengti trys koncertai-ataskaitos.

4.    Parengtas ir išleistas informacinis leidinys bukletas, organizuota renginio sklaida informacinėse priemonėse, informacija apie renginį publikuota www.muzikusajunga.lt ir leidinyje „Muzikos barai“.    

16.   

Tarpkultūrinė pedagogo  kompetencija – garantas kokybiškam  asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija

Organizuoti trys seminarai „Tarpkultūrinė pedagogo  kompetencija – garantas kokybiškam  asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“ (62 dalyviai).

17.   

Tęstinis konkursas „Kuriame ir dalijamės: gera pamoka visiems ir kiekvienam“

Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija

Organizuotas vaizdo pamokų konkursas „Kuriame ir dalijamės: gera pamoka visiems ir kiekvienam“ orientuotas į ugdymo iniciatyvų, skirtų mokinių pasiekimams gerinti ir mokinių motyvacijai mokytis skatinti, palaikymą ir viešinimą.

Parengtos trijų laimėjusių konkursą pamokų metodinės rekomendacijos. Jos pateiktos  elektroniniame metodiniame leidinyje, kuris prieinamas tik asociacijos nariams.

18.   

Metodinės medžiagos Antikos literatūros ir kultūros moduliui parengimas (9–10 kl.)

Klasikų asociacija (Societas Classica)

Parengta metodinė medžiaga „Antikinės literatūros dėstymas devintoje klasėje“. Ją sudaro rinktiniai antikinės literatūros tekstai, kūrinių ištraukos, nuorodos į šaltinius, rinktinius straipsnius, literatūros kūrinių inscenizaciją ir ekranizaciją, temos diskusijoms, referatų, kūrybinių ir tiriamųjų darbų temų pavyzdžiai, didaktinės ir vaizdinės priemonės,  pateikiami kelių tipinių pamokų išsamūs planai.  

19.   

Vertinimo įrankių parengimas ir jų panaudojimo galimybės mokant(is) užsienio kalbos (rusų) pagrindinėje mokykloje

Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų asociacija

1.    Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa kūrybinei laboratorijai-diskusijai.

2.    Organizuota kūrybinė laboratorija-diskusija, per kurią pristatytos ir  atrinktos parengtos užduotys (9 dalyviai).

3. Parengti užsienio kalbos (rusų kalbos) pasiekimų vertinimo testai pagrindinės mokyklos aštuntai klasei. 

Make a Free Website with Yola.