Partnerystė – santykiai, apimantys  glaudų  asmenų  ir  grupių,  turinčių  bendrų  teisių  ir  atsakomybę,  bendradarbiavimą. Partnerystės samprata dažniausiai remiasi socialiniu dialogu kaip priemone diskutuoti, bendrauti  ir kartu spręsti problemas. Socialinėje partnerystėje dialogas suvokiamas kaip derybų  ir konsultacijų procesas tarp įvairių socialinių partnerių. Socialinė partnerystė dažniausiai  yra  sukoncentruojama  švietimo  ar  socialinės  politikos  srityje.  Socialinis bendradarbiavimas  –  tai  abipusė  žmonių  veikla  ar  įtaka  siekiant  bendrų  tikslų,  palaikant konstruktyvius  ryšius  su  tėvais,  mokytojais,  kolegomis,  valstybinių  institucijų  ir   visuomeninių organizacijų  specialistais  užtikrinant  efektyvų  informavimo  ir  konsultavimo  paslaugų  teikimą atskiro  asmens  atžvilgiu,  įvertinant  konkrečios  bendruomenės,  regiono,  šalies  ekonominius, socialinius ir švietimo plėtotės planus. 1. Tikslas

 • Skatinti ir vystyti šalies švietimo įstaigų, organizacijų, asociacijų bendradarbiavimo ir partnerystės tinklų kūrimą Lietuvoje, tobulinant Lietuvos švietimo politikos priemones.

 

2. Uždaviniai

 • Užtikrinti atvirą ir veiksmingą bendradarbiavimą ir partnerystę tarp šalies švietimo įstaigų, organizacijų, asociacijų švietimo efektyvinimo ir/ar tobulinimo klausimais.
 • Plėtoti ir koordinuoti partnerystės ryšius tarp šalies švietimo įstaigų, organizacijų ir asociacijų.
 • Išsiaiškinti ir atskleisti socialinių partnerių tinklų ir kitų suinteresuotų šalių pozicijas bei pasiūlymus Lietuvos švietimo sistemos gerinimui ir parengti rekomendacijas švietimo politikos kūrėjams.
 • Sudaryti sąlygas šalies švietimo organizacijoms ieškoti ir skleisti šalies mokytojų ugdomosios veiklos tikslingumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo patirtį.


3. Veiklos

 • Naujienos
 • Aktuali ir informacija
 • Veiklų kalendorius
 • Forumas
 • Konsultavimas
 • E-biblioteka
 • Gerosios patirties bankas
 • Tyrimų ir duomenų bankas

 

4. Koordinatorius ir dalyviai

 • Ugdymo plėtotės centras (koordinatorius)
 • Mokytojų asociacijos arba draugijos

 

5. Laukiamas rezultatas

 • Parengta metodinė medžiaga ir partnerių patirtis pristatyta specialiame internetiniame puslapyje;
 • Metodinių rekomendacijų mokytojams išleidimas atskiru leidiniu;

Make a Free Website with Yola.