NUORODOS Į ASOCIACIJŲ TINKLAPIUS 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga - tai visuomeninė lituanistus vienijanti organizacija, siekianti sutelkti lituanistų pastangas Lietuvos švietimo koncepcijoje numatytiems uždaviniams įgyvendinti. Čia bus publikuojami Sąjungos dokumentai, veikla, metodinės pagalbos vienas kitam skyriuje „Mokytojas – mokytojui“ naudinga kolegų patirtis.

 

 

 Lietuvos matematikos mokytojų asociacija asociacija
Lietuvos Matematikos Mokytojų Asociacijos misija - garantuoti aukščiausią matematikos mokymo lygį Lietuvos mokyklose, kelti mokytojų kūrybiškumą, suteikti mokytojams galimybę semtis žinių bei dalintis savomis užsienyje.

 

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija
LAKMA vienija šalies anglų kalbos mokymo profesionalus bendravimui, bendradarbiavimui ir tobulėjimui. Asociacija - tai bendruomenė, kurią vienija bendri tikslai ir interesai: tobulinti anglų kalbos mokymą ir kelti mokytojo prestižą nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste.

 

Lietuvos bibliotekininkų bendrija Lietuvos bibliotekininkų bendrija
Asociacijos tikslai- plėtoti bibliotekininkystę, kelti bibliotekų vaidmenį visuomenėje, skatinti šios srities mokslo tiriamąjį darbą; kelti LBD narių kvalifikaciją, ugdyti jų profesionalumą, rengiant konferencijas, seminarus, kursus, stažuotes ir kitus renginius, rengti siūlymus Lietuvos Vyriausybei bei vietinės valdžios organams dėl bibliotekų darbo gerinimo. Plėtoti LBD ryšius su užsienio šalių analogiškomis draugijomis, organizacijomis ir įstaigomis.

Lietuvos biologijos mokytojų asociacija Lietuvos biologijos mokytojų asociacija
Lietuvos biologijos mokytojų asociacija - savarankiška, savanoriška, nepolitinė, pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, telkianti pedagogus biologijos mokymo kokybei gerinti.

Lietuvos chemijos mokytojų asociacija Lietuvos chemijos mokytojų asociacija
LChMA siekia suburti Lietuvos chemijos mokytojus bendravimui, bendradarbiavimui ir patirties sklaidai. Asociacija palaiko ryšius su valstybinėmis švietimo institucijomis, plėtoja kontaktus tarp chemijos mokytojų ir universitetų, kitų gamtos mokslų dalykų asociacijų, pramonės įmonių Lietuvoje ir užsienyje.

Lietuvos fizikos mokytojų asociacija Lietuvos fizikos mokytojų asociacija
Lietuvos fizikos mokytojų asociacija (LFMA) – nepolitinė, savanoriška visuomeninė organizacija, jungianti šalies fizikos mokytojus profesinei ir švietėjiškai veiklai, siekianti sudaryti sąlygas asociacijos narių kūrybiniam bei dalykiniam tobulėjimui, apibendrinanti ir platinanti savo narių pedagoginę patirtį, populiarinanti mokslo ir technikos pasiekimus fizikos srityje.

Lietuvos geografijos mokytojų asociacija Lietuvos geografijos mokytojų asociacija
Asociacija propaguoja geografijos žinias, skleidžia Lietuvos ir užsienio valstybių geografijos mokytojų patirtį, rengia ir aptaria naujas mokymo kryptis, rūpinasi mokymo metodinių priemonių rengimu, jų dauginimu, vadovėlių rengimu.

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija
Asociacija telkia Lietuvos istorijos mokytojus, organizuoja jų susitikimus, konferencijas, kursus, seminarus, disputus, ekskursijas ir kitus metodinius ir dalykinius renginius. LIMA ugdo visuomenės ir pilietinę ir tautinę sąvimonę, puoselėja demokratijos ir bendražmogiškąsias vertybes.

 

 

Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas
Įgyvendina projektus orientuotus į ateitį, keičiasi patirtimi, bendradarbiauja su užsienio organizacijomis, siūlo naujas idėjas švietime.

Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija
Jaunimo neformalus ugdymas yra kryptinga veikla, kuria, plėtojant jauno žmogaus asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Lietuvos kalbų mokytojų asociacija Lietuvos kalbų mokytojų asociacija
Lietuvos kalbų mokytojų asociacijos misija - saugoti ir puoselėti gimtąją kalbą, skatinti kitų kalbų mokymą(si), tobulinti kalbų pedagogų dalykinę kompetenciją, gilinti pilietinio ugdymo ir tolerancijos svarbos suvokimą daugiakultūrėje Lietuvos Respublikos visuomenėje, ugdyti kalbų pedagogus kaip humaniškus, intelektualius, kūrybingus, modernius profesionalus, gebančius išugdyti savo tėvynę mylinčią ir pasauliui atvirą , tolerantišką asmenybę.

Lietuvos Logopedų asociacija Lietuvos Logopedų asociacija
Lietuvos Logopedų asociacija (Logopedų asociacija) yra savarankiška, nepolitinė, visuomeninė organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra padėti kelti logopedų kvalifikaciją, plėsti ir gilinti specialybės žinias. Tai daroma rengiant seminarus, skirtus įvairioms temoms nagrinėti. Juose logopedės skaito išsamius pranešimus, dalijasi darbo patirtimi.

Lietuvos mokyklų vadovų asociacija Lietuvos mokyklų vadovų asociacija
Asociacija vienija visų mokyklų direktorius ir jų pavaduotojus. Asociacija telkia vadovus efektyviai ir aktyviai veiklai švietimo pertvarkai įgyvendinti, vykdo tiriamąjį darbą, skleidžia pedagoginę patirtį ir dalijasi vadybos žiniomis respublikoje ir užsienyje, siekia aukštos vadybinio darbo kultūros.

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos uždaviniai – skatinti virtualių bibliotekų kūrimą, prenumeruoti elektronines duomenų bazes Asociacijos nariams ir kitoms bibliotekoms.

Lietuvos muzikos mokytojų asociacija Lietuvos muzikos mokytojų asociacija
Asociacija, vienijanti Lietuvos ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo, muzikos ir meno mokyklų bei gimnazijų muzikos mokytojus, universitetų, kolegijų muzikos pedagogus bei mokslininkus. Svetainėje skleidžiama informacija apie asociacijos vykdomą metodinę, meninę veiklas.

Lietuvos pradinių mokyklų asociacija Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija
Asociacijos tikslas - stiprinti Lietuvos pagrindinę mokyklą, plėtoti pagrindinių mokyklų veiklą respublikoje, kurti Lietuvos pagrindinių mokyklų tiesioginius ryšius.

  

Lietuvos gimnazijų asociacija
Asociacijos tikslas - savanoriškais pagrindais apjungti Lietuvos gimnazijas, profesines mokyklas ir mokyklas, siekiančias gimnazijos statuso, koordinuoti Asociacijos narių veiksmus, skleidžiant teigiamą darbo patirtį įgyvendinant strategines Lietuvos švietimo politikos nuostatas.

 

Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų draugija
Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų  draugijos pagrindinės veiklos kryptys: bendradarbiauti su Švietimo ir mokslo ministerija ir jai pavaldţiomis institucijomis (Ugdymo plėtotės centru, Nacionaliniu egzaminų centru), teikiant siūlymus dėl vokiečių (uţsienio kalbos) kalbos dalyko ugdymo turinio (Bendrųjų programų, mokinių pasiekimų vertinimo, mokymo bendradarbiauti su kitų šalių vokiečių, kitų kalbų mokytojų asociacijomis, kitomis Lietuvos Respublikos mokytojų asociacijomis, Vokietijos, Austrijos ambasadomis, Šveicarijos konsulatu, Getės institutu, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; priemonių rengimo), brandos egzaminų programų turinio ir brandos egzaminų organizavimo, pedagogų kvalifikacijos ir atestavimo ir kt.

Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija

 

Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija
Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos pagrindinės veiklos kryptys: prancūzų kalbos populiarinimas Lietuvoje, bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis, prancūzų kultūros centru, Prancūzijos ambasada, dalyvavimas tarptautinės prancūzų kalbos mokytojų federacijos veikloje, kasmetinės asociacijos konferencijos organizavimas, gerosios patirties sklaida, konkursai mokytojams ir moksleiviams.

 

Polonistų  asociacija
Polonistų asociacijos tikslas - sukurti lenkų kalbų mokytojams sąlygas bendradarbiauti, dalytis žiniomis ir patirtimi, koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti jų interesus ir kt.

 

Lietuvos  gamtos mokslų olimpiadų asociacija
Plėsti ir tobulinti moksleivių olimpiadų bei kitų susijusių su tiksliaisiais ir gamtos mokslais moksleivių konkursų veiklą. Gilinti moksleivių žinias ir tobulinti gebėjimus, besimokant matematikos, informatikos, fizikos, chemijos, biologijos bei kitų su gamta susijusių mokslų.
Lietuvos socialinių pedagogų asociacija

 

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija
Misija - telkti Lietuvos socialinius pedagogus aktyviam ir kryptingam bendradarbiavimui, siekiant realizuoti LR Švietimo politikos keliamus uždavinius.

 

Lietuvos informatikos mokytojų asociacija
Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos tikslas - plėtoti asociacijos narių kūrybinę metodinę veiklą, dalykinį tobulėjimą, apibendrinti ir skleisti savo narių patirtį, įvaldant naująsias technologijas ir jų mokymo būdus, aktyviai dalyvauti kuriant informacinę visuomenę. 

Nacionalinė katalikiškų mokyklų asociacija

Nacionalinė katalikiškų mokyklų asociacija

Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija jungia Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias katalikiškas ir katalikiškos krypties technologines, bendrojo ir ikimokyklinio lavinimo ugdymo įstaigas.

 

Respublikinė ekonomikos mokytojų asociacijaRespublikinė ekonomikos mokytojų asociacija
Asociacijos tikslas - jungti šalies ekonomikos mokytojus profesinei ir švietėjiškai veiklai, platinanti savo narių pedagoginę patirtį, atstovauti asociacijos narių, taip pat moksleivių ir studentų interesus, susijusius su ekonomikos mokymu ir studijomis, koordinuoti asociacijos narių veiklą.

Dailės mokytojų asociacija 

DMA jungia kūrybingą ir ekspresyvią dailės mokytojų grupę, kuri jau daugelį metų aktyviai dalyvauja kultūriniame meniniame šalies gyvenime, sėkmingai pasirodo įvairiuose festivaliuose, organizuoja įvairias mokytojų ir mokinių kūrybos parodas.

 Lietuvos moksleivių sąjunga
Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) yra visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti asociacija. LMS misija - atstovauti moksleiviams formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.

 

Lietuvos etikos mokytojų asociacija 

Lietuvos etikos mokytojų asociacija atstovauja etikos mokytojų interesus. Tai, kad etikos mokytojai turi savo asociaciją, kelia etikos mokytojų statusą bei didina dalyko prestižą. LEMOS dėka suaktyvėjo etikos mokytojų veikla visoje Lietuvoje. LEMOS veiklos padeda kelti etikos pamokų vertę bei kokybę. LEMA teikia bendrumo pojūtį, mokytojai vienijasi bendroms veikloms, susitinka, bendrauja ir bendradarbiauja. Dalyvavimas LEMA veikloje – tai buvimas bendraminčių komandoje.

 

 

 

Šokio mokytojų asociacija

Šokio mokytojų asociacijos tikslas - vienyti šokio mokytojus, atstovauti jų interesams įvairiose institucijose; vystyti ir populiarinti šokį; skatinti bei rūpintis šokiu ir jo, kaip dalyko statusu ugdymo ir mokymo įstaigose.

 

 

 

 

 

Make a Free Website with Yola.