Lietuvos biologijos mokytojų asociacija telkia mokytojus bendroms veikloms  

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę ir prasidėjus pertvarkai mokyklose, dėl informacijos stokos mokytojams kildavo daug klausimų, neaiškumų. Taigi aktyviems ir norintiems geriau dirbti biologijos mokytojams reikėjo susiburti. 1992 m. gruodžio 21 d. Vilniuje įvyko iniciatyvinės grupės organizuota steigiamoji konferencija. 1993 m. sausio 7 d. pirmajame valdybos posėdyje pirmininku išrinktas biologijos mokytojas Stasys Molis. Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos (LBMA) įstatai buvo įregistruoti 1993 m. kovo 23 d. antrajame valdybos posėdyje. Tų pačių metų balandžio 24 d. įvyko pirmasis asociacijos suvažiavimas.

Nuo 1994 m. lapkričio mėn. iki 1998 m. kovo mėn. asociacijos veikla buvo apmirusi. 1998 m. biologijos mokytojų iniciatyvinės grupės dėka sudaryta asociacijos likvidavimo komisija. Lietuvos biologijos mokytojų asociacija atkurta po dvejų metų.

 

2000 m. įvyko pirmasis atkurtos Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos suvažiavimas. Šiame suvažiavime pirmininku išrinktas mokytojas Romas Darafėjus.

 

2000 m. lapkričio 8 d. įregistruoti atkurtos LBMA įstatai.

 

2002 m. įvyko antrasis suvažiavimas.

 

2005 m. sušauktas trečiasis suvažiavimas.

 

Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos veikla nukreipta į geresnį biologijos ugdymą mokyklose, mokytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimą. Asociacija organizuoja seminarus ir kitus renginius, skirtus mokytojų profesinėms kompetencijoms gilinti, teikia siūlymus leidžiant vadovėlius, kitas mokymo priemones, taip pat ruošiant informacinius biuletenius, straipsnius aktualiomis biologijos temomis, teikia pasiūlymus valstybinėms institucijoms biologijos programų rengimo ir kitais klausimais.

Mokant biologijos visada buvo aktualu, kad mokiniai kuo geriau pažinotų supantį pasaulį, suprastų jo dėsningumus, o akademinės žinios padėtų eksperimentuojant ir modeliuojant. Tai ugdo mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Biologijoje ypač svarbu pabrėžti ir tyrimų etikos svarbą, ir požiūrių bei nuostatų ugdymą – formuoti aiškias darniojo vystymosi idėjomis pagrįstas nuostatas. Šia kryptimi dirba ir asociacija, stengdamasi nuolat kelti mokytojų kvalifikaciją ir plėsti žinias. Asociacija ne vienus metus dalyvauja švietimo asociacijų konkursuose, kuriuos organizuoja Ugdymo plėtotės centras.

Galima išskirti tris asociacijos veiklos kryptis – seminarai, olimpiados ir pažintinės-edukacinės ekskursijos mokytojams. Toliau kiekviena iš jų aptariama detaliau.

Seminarus siekiama organizuoti taip, kad jie būtų ne vien teoriniai, bet ir praktiniai. Į juos kviečiami žymūs Lietuvos mokslininkai, tačiau kartu stengiamasi sudaryti galimybes pasidalyti patirtimi kiekvienam to pageidaujančiam biologijos mokytojui. Per seminarus mokytojai domisi įvairiom temom. Viena aktualiausių – vertinimas. Mokytojai dalijasi patirtimi, kaip vertinti mokinių darbus raštu, kaip dažnai juos skirti, kaip vertinti kontrolinius darbus, atlikti dėstomo dalyko pažymių analizę, kokiais būdais gerinti mokinių mokymosi kokybę ir kaip vertinimas gali padėti tai pasiekti. Kita svarbi tema – modulių programos – kokias temas mokytojai pasirenka moduliams, ar atsiklausia mokinių nuomonės, kaip organizuoja veiklą, kokius metodus taiko. Taip pat aktualios seminarų temos – biologijos dalyko mokymosi motyvacijos skatinimas parenkant vadovėlius, metodus, kuriant jaukią ir įdomią aplinką, rengiant vaizdines priemones, biologijos dalyko ugdymas popamokinėje veikloje, interaktyvių mokymo metodų taikymas per biologijos pamokas.

Kita svarbi asociacijos veiklos kryptis – olimpiadų organizavimas. Rajonų švietimo skyriai olimpiadas organizuoja nuo 9 klasės, tačiau, asociacijos nuomone, olimpiadas verta organizuoti jau nuo 5 klasės. Todėl Lietuvos edukologijos universiteto iniciatyva, pritariant asociacijai, kasmet organizuojamos 5–6 klasių olimpiados, o antrus metus vyksta olimpiados ir 7–8 klasių mokiniams. Taip pat mąstoma apie specializuotas olimpiadas. Jos galėtų būti nuoseklaus darbo baigiamoji dalis pasirinkta tema.

Taip pat reikšminga asociacijos veiklos kryptis – pažintinės-edukacinės ekskursijos mokytojams. Dauguma biologijos mokytojų yra buvę saugotinose Lietuvos teritorijose, tad apsilankymas jose tik kaip eilinių ekskursijų dalyviams nebūtų labai naudingas. Kas kita, jei per tokias ekskursijas būna organizuojami susitikimai su specialistais, vyksta diskusijos gamtosaugos ar kitomis temomis, mokytojai dalijasi patirtimi, pristatomi projektai ir kiti darbai...

Šiuolaikiniam biologijos mokytojui nepakanka vien biologijos žinių. Kadangi biologijos dalykas yra susijęs su fizika, chemija, geografija, vienas iš pagrindinių šios veiklos aspektų yra dirbti kartu su šių dalykų mokytojais. Biologijos mokytojų asociacija glaudžiai bendradarbiauja su kitų gamtos mokslų mokytojų asociacijomis, rengiami bendri susirinkimai, suvažiavimai, nes bendrosios gamtos mokslų dėstymo problemos aktualios ne vien biologams, bet ir kitų gamtos mokslų dalykų mokytojams.

Asociacija supranta, kad mokant biologijos svarbiausia – praktiškumas ir sąsaja su realiu gyvenimu. Todėl būtina gamtos mokslų dėstymą mokykloje perorientuoti nuo vien įsiminimu grįsto mokymo į tiesioginės praktinės patirties susiejimą su mokslo idėjomis. Įvairūs tyrimai (taip pat ir nacionaliniai) rodo, jog mokiniams, ypač berniukams, reikia daugiau praktinės tiriamosios ir eksperimentinės veiklos. Norint pašalinti šią spragą, reikia sutelkti visų biologijos mokytojų pastangas. Tikimasi, kad dauguma asociacijos narių pasidalys gerąja patirtimi, kaip galima būtų to pasiekti. Šia linkme bus nukreiptas ir asociacijos darbas.

   

Make a Free Website with Yola.