Novatoriškų iniciatyvų sklaida Klaipėdos krašto matematikos mokytojams

Gausus Klaipėdos krašto ir aplinkinių regionų matematikos mokytojų būrys naujuosius mokslo metus pradėjo 2013 m. rugpjūčio 23 d. Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre vykusiame seminare-diskusijoje „Novatoriškų iniciatyvų matematiniame ugdyme sklaida“. Šiame renginyje dalyvavo ir Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos tarybos nariai iš visų Lietuvos regionų.

Renginį organizavo Lietuvos matematikos mokytojų asociacija, vykdydama programą „Novatoriškų iniciatyvų matematiniame ugdyme sklaida“, laimėjusią Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programų finansavimo 2013 metais konkursą. Seminaro tikslas – užmegzti ir stiprinti ryšius tarp matematinio ugdymo programų rengėjų ir skirtingų lygmenų matematikos mokymo atstovų, į asociacijos veiklą įtraukti daugiau atstovų iš šalies regionų ir jaunų žmonių.

Kokia Lietuvos mokinių matematikos mokymo ir mokymosi kokybė, kokie mokinių pasiekimai? Apie tai kalbėjo ir planuojamus matematinio ugdymo pokyčius pristatė Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė M. Skakauskienė. Pranešimą pratęsė aktyvi mokytojų diskusija.

Kitas seminaro lektorius – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto profesorius dr. R. Norvaiša – supažindino su parengtomis Matematinio ugdymo kaitos gairėmis (http://www.upc.smm.lt/ugdymas/dokumentai/svarstomi/). Seminaro dalyviai pritarė mokslininko siūlymui išskirti du matematikos ugdymo tikslus: 1) supažindinti mokinį su matematikos teikiamomis galimybėmis spręsti kasdienio gyvenimo problemas; 2) supažindinti mokinį su abstraktaus mąstymo elementais.

Antroji seminaro dalis buvo skirta mokytojų dalykinės kompetencijos ugdymui. Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto docentas dr. E. Mazėtis skaitė pranešimą „Trikampių, kurių kraštinės sveikieji arba racionalieji skaičiai, savybės“.

Sparčiai kintančiame pasaulyje informacija ir naujovės skelbiamos ne tik susitikimuose. Daug metodinės medžiagos mokytojas gali rasti internete. Nepaklysti ieškant naujovių, naudotis jau sukurtais mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankiais, kurie padeda kokybiškai ir patraukliai organizuoti matematikos ugdymą, kvietė Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėja A. Vilimienė savo pranešime „Vertinimo ir įsivertinimo įrankiai“. Lektorė pristatė ir kitus naudingus produktus Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje (http://www.upc.smm.lt/), kuriais matematikos mokytojas gali pasinaudoti organizuodamas ugdymo procesą.

Seminarą moderavo Klaipėdos miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė matematikos mokytoja ekspertė V. Šileikienė.

Matematikos mokytojų asociacijos tarybos nariai aptarė seminare iškeltas idėjas iš pradžių neformalioje aplinkoje – pėsčiomis su gidu apžiūrėdami Klaipėdos senamiestį, plaukdami laivu palei uostą. Mokytojai tarėsi dėl matematikos mokymo(si) gerinimo priemonių, diskutavo apie galimus matematikos brandos egzamino pokyčius. Jie suprato, kad reikia apie tai diskutuoti savo miestuose ir rajonuose su kolegomis, teikti siūlymus dėl matematinio ugdymo tobulinimo ir šviesti visuomenę. Juk visų tikslas bendras – kuo geriau panaudoti matematinio ugdymo teikiamas galimybes mokiniui ir visuomenei.

Vakare vyko asociacijos tarybos posėdis, kuriame apsvarstyta tolesnė vykdomo projekto „Novatoriškų iniciatyvų matematiniame ugdyme sklaida“ eiga.

Su seminaro programa galima susipažinti tinklalapyje http://www.kpskc.lt/content/view/258/1/

Seminaro – diskusijos akimirkos:

 Seminaro akimirkų taip pat galima rasti tinklalapyje http://www.kpskc.lt/content/view/258/1/

Regina Rudalevičienė
Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė
Make a Free Website with Yola.