Lietuvos socialinių pedagogų asociacija

 

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija (LSPA) yra nevyriausybinė organizacija, įsteigta 2002 m. birželio 5 d.

 

Asociacijos direktorė – Auksė Petruškevičiūtė

Valdybos pirmininkė – prof. Giedrė Kvieskienė

Valdybos nariai: dr. Odeta Merfeldaitė, Danutė Kniazytė, Virginija Ratiukienė, Auksė Petruškevičiūtė

 

Pagrindiniai LSPA uždaviniai susiję su socialinio ugdymo srities specialistų kvalifikacijos kėlimu, tarpinstitucinio bendradarbiavimo užtikrinimu ir dalyvavimu kuriant socialinės paramos sistemą vaikams ir jų šeimoms, taip pat socialinio ugdymo srities specialistų pilietiškumo, tautiškumo, verslumo, sveikos gyvensenos, savanoriškos veiklos ir socialinės sanglaudos nuostatų ugdymu.

LSPA pagrindinės veiklos kryptys:

1.  Socialinių programų ir projektų, atitinkančių šiandienos pokyčių kontekstą, rengimas ir įgyvendinimas.

2.  Kvalifikacijos kėlimo seminarų, konferencijų ir kitų renginių, ugdančių mokymosi visą gyvenimą nuostatas, organizavimas.

3.  Lietuvos įstatymų bazės, reglamentuojančios socialinių pedagogų veiklą, tobulinimas.

4.  Socialinės partnerystės plėtra.

5.  Neprofesinio suaugusiųjų švietimo veiklos organizavimas.

6.  Savanoriškos veiklos, siekiant socialinės gerovės, skatinimas.

Per pastaruosius penkerius metus asociacija yra įgyvendinusi daugiau kaip 20 nacionalinių ir tarptautinių projektų. Dauguma jų buvo skirti socialinių pedagogų, pagalbos vaikui specialistų ir kitų socialinio ugdymo specialistų pilietinių kompetencijų ugdymui, jų institucinių gebėjimų stiprinimui ir organizacijos narių mokymui dirbti su vietos bendruomene, savivaldos institucijomis ir daryti įtaką priimant ne tik vietos bendruomenės, bet ir aukštesnio lygmens sprendimus.

LSPA veiklą profesinio ir neprofesinio suaugusiųjų švietimo srityje atspindi ilgametė ir nuosekli veikla.

Svarbiausi vykdyti projektai

1.  2003–2004 m. – „Socialinių pedagogų kvalifikacijos kėlimas“ (Socialinių pedagogų etatų steigimo švietimo įstaigose programa). Finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Pasiekti rezultatai: organizuotas 850 socialinių pedagogų kvalifikacijos kėlimas 9 šalies apskrityse.

2.  2004–2007 m. – „Mes kartu – šeima“ (Dienos centrų programa). Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pasiekti rezultatai: 90 vaikų organizuotas neformalusis papildomas ugdymas, vaikams ir jų šeimoms teikiama socialinė psichologinė pagalba.

3.  2006 m. – vykdyti socialinių pedagogų kaip profesinio informavimo konsultantų mokymai ugdymo institucijose. Finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Pasiekti rezultatai: organizuoti dviejų dienų seminarai 200 socialinių pedagogų; parengta ir pateikta seminarams metodinė medžiaga.

4.  2005–2006 m. – projektas „Tu – Lietuvos pilietis“ (Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas). Finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Pasiekti rezultatai: pagal adaptuotą „Piliečio“ metodiką apmokyta 2100 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, 100 pedagogų.

5.  2008 m. – projektas „Vaikų dovana Lietuvos vaikams“ (Pilietinio ir tautinio ugdymo programa). Finansavimo šaltinis – Vilniaus miesto savivaldybė. Pasiekti rezultatai: parengta socialinė kultūrinė programa, skirta tautiškumo ir pilietiškumo nuostatoms ugdyti, parengta programa-spektaklis „Pirmoji Lietuvos opera „Birutė“, programa pristatyta Lietuvos ir Lenkijos (Seinų lietuvių bendruomenė) ugdymo įstaigų bendruomenių nariams.

6.  2009 m. – projektas „Savi: Smagu Augti, Veikti, Ilsėtis“ (Vaikų socializacijos programa). Finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Pasiekti rezultatai: sukurta ir įgyvendinta vaikų socializacijos programa, 90 pedagogų apmokyta socializacijos programų įvairovės kūrimo.

7.  Respublikinis pilietiškumo projektas „Mes – žmonės“.

8.  2006–2009 m. – projektas „Vaikų, iškrentančių iš bendrojo lavinimo sistemos, skaičiaus mažinimas, stiprinant prevencinių grupių veiklą ugdymo institucijose“. Finansavimo šaltinis – ES struktūriniai fondai. Pasiekti rezultatai: įgyvendinant projektą sukurta naujoviška saugios mokyklos sudarymo mechanizmo kūrimo programa, pagal ją apmokyti konsultantai, mokykloje suburtos ir apmokytos prevencinio darbo komandos. Sukurti ir praktiškai aprobuoti kvalifikacijos tobulinimo moduliai, parengta metodinė medžiaga, pasiekiama visoms mokykloms, kurios nori sekti saugios ir draugiškos mokyklos pavyzdžiu (www.vaikogerove.lt).

9.  Nuo 2009 m. birželio 10 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. – projektas „Socialinių pedagogų virtualus kompetencijų vystymo centras“. Finansavimo šaltinis – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“. Pasiekti rezultatai: sukurtas virtualus pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų kompetencijų vystymo centras.

10. 2009–2011 m. – Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos projekto „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ („The Alternative Education in the Education System“) veiklos ekspertavimas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo aprūpinimo centras). Daugiau informacijos pateikiama svetainėje adresu www.alternatyvusisugdymas.lt.

11. Nuo 2012 m. – Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos projekto „Alternatyvusis ugdymas“ produktyviojo mokymosi modelio pedagogų konsultavimas.

12. Projektas „Socialinių pedagogų sėkmės forumas“, 2012 m. laimėjęs Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo projektų konkurse. Daugiau informacijos pateikiama asociacijos svetainėje adresu http://www.lspa.lt/lt/socialiniu-pedagogu-sekmes-forumas.

13. Programa „Socialinių pedagogų sėkmės akademija“, 2013 m. laimėjusi Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programų finansavimo konkursą.

14. 2013 m. asociacijos nariai dalyvauja Europos Sąjungos lėšomis finansuojamame projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ ir tobulina savo kompetencijas įvairiose srityse.

Svarbiausi organizuoti renginiai

1.  Konferencijos „Nacionalinis pilietiškumo ir demokratiškumo ugdymo projektų pristatymas „Ateities pilietis“ organizavimas. Vyko Lietuvos Respublikos Seime, 2009, 2010, 2011, 2012 m.

2.  Kiemo šventė Justiniškių, Pilaitės, Pašilaičių bendruomenių nariams, 2008, 2009, 2010 m.

3.  Tradicinis pedagogų boulingo turnyras, 2008, 2009, 2010, 2011 m. (kasmet dalyvauja apie 150 Vilniaus miesto darželių, mokyklų ir globos namų pedagogų).

4. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Pozityvioji vaiko socializacija: socialinės partnerystės (klasterystės) jėga“ organizavimas. Vyko Lietuvos Respublikos Seime, 2011 m. lapkričio 21–22 d.

5. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Socialinio ugdymo kokybė kaip lygių galimybių ir socialinės sanglaudos stiprinimo veiksnys“ organizavimas. Partneriai: ŠMM, KU, KTU, LEU, LSPA. Vyko Klaipėdoje 2011 m. gruodžio 1–2 d.

6. Konferencijos „Studentų profesinių kompetencijų ugdymas(is) ir praktinio rengimo patirtis“ organizavimas. Vyko Marijampolės kolegijos Tobulinimosi studijų centre 2011 m. gegužės 5 d.

7. Tarptautinės konferencijos „Atsakingos tėvystės raiška XXI amžiaus visuomenės kontekste“ organizavimas. Partneriai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas, VLGN „Atsigręžk į vaikus“. Vyko 2011 m. birželio 2 d.

Asociacijos narių dalyvavimas darbo grupių ir organizacijų veikloje

1.  NVO vaikams konfederacijos narė.

2.  Darbo grupė siūlymams dėl tėvų, mokinių ir mokytojų teisių ir pareigų santykio suderinimo parengti, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 2012 m.

3.  Visuomeninių organizacijų ir savanorių veiklos tobulinimo laisvės atėmimo vietose darbo grupė, Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, nuo 2011 m. gegužės 10 d. iki 2012 m.

4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinė komisija prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, nuo 2009 m. iki dabar.

5.  Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ryšių reguliavimo tarnybos projekto „Safer Internet LT AN-HL“ valdymo grupė (veiklos eksportavimas, analizė), nuo 2009 m. iki dabar.

6.  LSPA yra Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos (LiPAVTa) narė, nuo 2012 m.

 

Šiuo metu asociacija įgyvendina Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos finansuojamą projektą „Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjo kompetencijas“.

 

Išsamesnė informacija:

LSPA interneto svetainė www.lspa.lt

el. p. lspasociacija@gmail.com

tel. +370 659  23 224

Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė Auksė Petruškevičiūtė


Make a Free Website with Yola.